International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) approved national board for India

Page 8682 of 8820 Results 86811 - 86820 of 88200

Title Date

Vishranti Dnyanadev Patil

Mumbai

2016-03-15

Vishranti Korde

Pune

2007-10-28

Vishu Mathur

Jaipur

2014-08-08

Vishu Vashishth

Delhi & Ncr

2014-04-26

Vishva Thakkar

Baroda

2016-05-07

Vishvambruth Jt

Bangalore

2012-02-18

Vishvani Raja Thakkar

Ahmedabad

2015-05-29

Vishvas Ratnakarrao Trikutkar

Pune

2013-03-25

Vishvas Tyagi

Hyderabad

2008-08-24

Vishvesh Amrut Deshpande

Pune

2010-03-28

Page 8682 of 8820 Results 86811 - 86820 of 88200